KVKK

Duman Özel Sağlık Tesisleri ve Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (“The Galliard”, “Şirket”)

Web Sitesi Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz “Duman Özel Sağlık Tesisleri ve Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (“The Galliard”, “Şirket”) tarafından aşağıdaki açıklama kapsamında işlenir.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Kimlik: Ad, soyad

İletişim: Cep telefonu, telefon, e-Posta

Müşteri İşlem: Rezervasyon bilgisi, talep ve şikayet bilgisi

İşlem Güvenliği: IP Adres bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri

Pazarlama: Anketler, kampanyalar ve takip teknolojileri aracılığıyla edinilen davranışsal ve işlemsel bilgiler

İrtibat: Rezervasyon sayfası veya iletişim kanallarındaki açık metin alanlarından ilettiğiniz kişisel bilgileriniz.

Ödeme Bilgileri: Şubelerimizde harcama yapmanız halinde ilgili faturanın ödenmesi sürecinde ödeme bilgileriniz.

Görsel Bilgiler: Şubelerimize misafir olmanız halinde fiziksel mekan güvenliği amacı ile konumlandırılmış kameralar aracılığıyla edinilen görüntüleriniz.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verilerinizi web sitemiz, iletişim uygulamaları, öneri, şikayet bilgi alma, rezervasyon formları ile toplanır.

Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirket tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanır ve işlenir.

  • Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK M.5/2/C): Web sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi, tamamlanması ve bu kapsamda ilgili iletişimin sağlanması; rezervasyon sonrası destek hizmetleri süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, ödeme bilgileri, irtibat ve görsel bilgileriniz işlenir.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak (KVKK m.5/2/a,ç): Şirket’imizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların yürütülmesi ve ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması, gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, ödeme bilgileri, müşteri işlem ve görsel verileriniz işlenir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/2/e): Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması amaçlarıyla kimlik, ödeme bilgileri, iletişim, müşteri işlem bilgileriniz işlenir.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/2/f): Şirket’imiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimizin gerekli çalışmaları yapması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, web sitemizin güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Müşterilerin beğeni ve tercihlerine yönelik hizmet verilmesi amacı ile kişiselleştirilmiş reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetimi, planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve gerekli çalışmaların yürütülmesi; müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. Taraf gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini. Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, talep soru öneri ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma gekiştirme, düzeltici önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi, verilen hizmet kapsamının genişletilmesi için öneri alınması amaçlarıyla kimlik, iletişim, ödeme bilgileri, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz işlenir.
  • Açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak (KVKK m.5/1): Şirketimize ait ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla kimlik, iletişim, ödeme bilgileri ve pazarlama verileriniz işlenir. Ayrıca, Şirketimiz ile paylaştığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz işlenir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde meşru menfaatimiz kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ve açık rıza vermeniz halinde , kişisel reklamcılık hizmeti sunmak amacıyla Doğuş Grubu şirketleri adına oluşturulan ortak veri havuzu oluşturulması amacıyla Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji A.Ş.’ye; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere KVKK’nın 5. Maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılır.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@thegalliard.com adresi üzerinden iletişim kurabilir, www.thegalliard.com adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Cendere Cad. Ayazağa Mah. No:109C Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket’imize gönderebilirsiniz. Şirketimize ulaştıktan sonra talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.